Een toekomstbestendige opleiding tot forensisch arts

Momenteel wordt door het FMG-bestuur een plan uitgewerkt om te komen tot een toekomstbestendige opleiding tot forensisch geneeskundig specialist. Een volwaardige opleiding die meer aansluit bij de eisen van de tijd en die voldoet aan de verscherpte Europese regelgeving voor medisch specialistische opleidingen. Het FMG-bestuur is van mening dat de huidige 1-jarige FMG-basisopleiding niet toekomstbestendig is.


Aan de uitwerking van het plan is het volgende voorafgegaan:

 • Ledenraadpleging

In maart 2016 is een FMG-ledenraadpleging geweest. De leden konden daarin aangeven of zij wilden meedenken over de toekomst van de opleiding tot forensisch arts, waar veel respons op is gekomen.

 • Brainstormsessie

Op 24 mei 2016 is een brainstormsessie over de toekomstige opleiding tot forensisch arts geweest. Alle FMG-leden die in de ledenraadpleging belangstelling hadden geuit mee te willen denken, waren daarvoor uitgenodigd. Tijdens de bijeenkomst zijn alle voor- en nadelen geïnventariseerd met betrekking tot de 2 scenario's, namelijk:

 1. Volledig meegaan met de KAMG in de vernieuwing van de 4-jarige opleiding tot arts maatschappij en gezondheid. Deze opleiding krijgt een brede sociaal-geneeskundige basis met een uitgebreid generiek gedeelte. De forensische geneeskunde zou samen met ‘bemoeizorg’ in één cluster of specialisme komen. De huidige profielstructuur verdwijnt hoe dan ook.
 2. De bestaande 2-jarige profielopleiding forensische geneeskunde geleidelijk ombouwen tot een volwaardige RGS erkende 4-jarige opleiding tot forensisch geneeskundig specialist. In dit scenario bestaat meer ruimte voor eigen, specifieke forensisch geneeskundige inbreng en invulling. Deze opleiding zou binnen een bestaande of nieuwe hoofdstroom van de sociale geneeskunde, of buiten de sociale geneeskunde kunnen worden gepositioneerd.
 • Besluit FMG-bestuur 27 juni 2016

Naar aanleiding van de inventarisatie op 24 mei 2016 heeft het FMG-bestuur tijdens een bestuursvergadering op 27 juni 2016 met meerderheid van stemmen een principebesluit genomen om in te zetten op scenario 2: het ontwikkelen en invoeren van een opleiding tot forensisch geneeskundig specialist. Een nieuw op te richten opleidingscommissie zal een belangrijke rol krijgen in de verdere uitwerking en implementatie.

Overwegingen FMG-bestuur keuze voor Forensisch Geneeskundig Specialist

 • BALV

Tijdens een ingelaste ALV op 22 september 2016 zijn de overwegingen van het FMG-bestuur om tot de opleidingskeuze te komen besproken met de aanwezige leden en werd het tijdspad, het idee van een 'marsroute' naar een volwaardig medisch specialisme (FGS) beknopt geschetst.

 • De marsroute naar een forensisch geneeskundig specialisme

Op 2 november 2016 is het plan van het bestuur dermate concreet dat het gedeeld kan worden met de FMG-leden, Het bestuur benadrukt dat het plan, de marsroute, de huidige denkrichting van het bestuur weergeeft en dat het plan uiteraard nog verder uitgewerkt moet worden, wellicht ook aangepast aan voortschrijdend inzicht. Dat er ook nog met verschillende partijen afgestemd moet worden.

Het bestuur wil met de publicatie van het plan (in wording) de leden vroegtijdig bij de planvorming betrekken en hoopt de leden ook enthousiast te krijgen en te mobiliseren om de marsroute samen tot een succesvol einde te brengen.

Het plan d.d. 2 november 2016 vindt u hier.

 • Oprichting Commissie Opleiding

Tijdens de ALV van 4 november 2016 is de marsroute wederom toegelicht en spraken de aanwezige leden hun vertrouwen uit in de weg die het FMG-bestuur heeft ingeslagen. Ook stemden de leden in met de oprichting van een Commissie Opleiding, die een belangrijke taak krijgt in de verdere uitwerking van de plannen.

 • Verzoek om erkenning CGS

De Commissie Opleiding heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan de uitwerking van een opleidingsplan. Dit plan werd eind februari 2017 door het FMG-bestuur ter beoordeling en goedkeuring aangeboden aan het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Met het aanbieden van het plan vraagt het FMG het CGS om erkenning van een zelfstandig profiel forensische geneeskunde, los van de KAMG-opleiding arts M&G. Deze erkenning is een belangrijke stap naar een volgende erkenning, die van een volwaardig zelfstandig medisch specialisme forensische geneeskunde.

Het opleidingsplan, zoals aangeboden aan het CGS, kunt u hier vinden.

 • Beoordeling CGS

Door het CGS is een commissie ingesteld die het College zal adviseren over de erkenning van het zelfstandig profiel. Inmiddels is er een eerste vragenronde geweest waarbij deze commissie het FMG om toelichting heeft gevraagd op diverse onderdelen van het opleidingsplan. Het FMG heeft nader onderzoek ingezet om het CGS een juist en compleet beeld te kunnen geven.

In eerste instantie was het streven van het FMG om de nieuwe profielopleiding begin 2018 van start te laten gaan. Dit moment is na onderling beraad uitgesteld tot 1 september 2018.

 • Laatste opleidingsgroep 'oude stijl' en sluiting opleidingsregister FMG

Op dit moment volgt nog een laatste groep artsen de basisopleiding forensische geneeskunde, waarmee na afronding inschrijving in het FMG-register mogelijk is. Deze basisopleiding, die uit 8 modules bestaat, zal niet meer opnieuw als geheel worden georganiseerd. Nieuwe kandidaten kunnen de basisopleiding daarom niet meer starten en afronden, alleen nog een beperkt aantal losse modules.

Het opleidingsregister van het FMG zal daarom per 1 oktober 2017 worden opgeheven.

Het streven is dat uiteindelijk alle geregistreerde forensisch artsen (KNMG en FMG) en de nieuwe artsen in opleiding geregistreerd zullen worden in het nieuwe register forensische geneeskunde van de RGS. Voor de huidige geregistreerde forensisch artsen wordt gewerkt aan een overgangsregeling naar het nieuwe register. Hiervoor zal een ruime overgangsfase worden aangehouden.

De brief over dit onderwerp die naar alle contactpersonen werd gestuurd kunt u hier vinden.

 • Update 13 april 2018

Tijdens de ALV op 13 april 2018 werden de FMG-leden bijgepraat over de huidige stand van zaken. Op 1 januari 2019 zal naar verwacht de eerste aios-groep starten met een geheel vernieuwde profielopleiding forensische geneeskunde, waarbij ook in stages bij een huisartsenpraktijk en spoedeisende hulp wordt voorzien. De opleiding zal worden georganiseerd door de NSPOH. De SBOH zal zorgdragen voor een landelijk werkgeverschap voor de aios-groep. De lokale GGD’en en andere organisaties die forensische geneeskunde aanbieden, zullen de praktijkopleiding gaan verzorgen. Er vindt momenteel overleg plaats met deze (toekomstige) werkgevers, over de rol en opleiding van de praktijkopleiders.

De ambitie is om de 2-jarige profielopleiding de komende jaren geleidelijk uit te bouwen naar een 4-jarige specialistische opleiding forensische geneeskunde.