Onderzoeksprojecten forensische geneeskunde

Het FMG stimuleert het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de forensische geneeskunde, zowel fundamenteel alsook toegepast wetenschappelijk onderzoek. De FMG-commissie W&O en de hoogleraren forensische geneeskunde (zie onder) hebben hierin een voortrekkersrol. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere organisaties, zoals universiteiten, het Co van Ledden Hulsebosch Center (CLHC) en ZonMw. In dit kader vond op 23 november 2016 het slotsymposium ‘Forensic Science’ plaats.

In februari 2017 bracht ZonMw een rapport uit over de noodzaak van wetenschappelijk onderzoek en evidence-based handelen in de forensische geneeskunde. Over de conclusies in het rapport werd op 17 maart 2017 gediscussieerd tijdens de conferentie 'To be or not to be' in Maastricht. Het verslag van deze bijeenkomst kunt u hier vinden.

KENNISAGENDA FORENSISCHE GENEESKUNDE 2019-2024

In 2018 heeft het FMG geïnventariseerd waar in de dagelijkse praktijkvoering van de forensisch arts wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt. Dit heeft geleid tot het opstellen van de Kennisagenda Forensische Geneeskunde. In dit wetenschappelijk meerjarenplan wordt een top-8 van de meeste urgente en relevante vragen gepresenteerd, die om nader onderzoek vragen in de nabije toekomst.

De kennisagenda is ontwikkeld volgens een methodiek van het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Het FMG-bestuur heeft hiervoor samen met vertegenwoordigers uit de commissie Wetenschap & Onderwijs van het FMG een werkgroep en een stuurgroep samengesteld die het proces van totstandkoming van de FMG-kennisagenda hebben begeleid. Naast de inventarisatie van wetenschappelijke output en lopend onderzoek in Nederland, vormen de door het FMG-leden aangedragen kennishiaten de basis voor de kennisagenda. Het Eindrapport doet verslag van het proces van de inventarisatie en prioritering van kennishiaten.

Definitieve acht onderzoeksvragen uit de kennisagenda

Aanbevolen wordt om met de volgende acht onderzoeksvragen te starten:

1. Welke vormen van aanvullend onderzoek kunnen bijdragen aan een nauwkeurige vaststelling van de doodsoorzaak?

2. Welke kwaliteitsindicatoren moeten worden ontwikkeld om de kwaliteit van medische zorg in de politiecel/arrestantenzorg te kunnen meten en verbeteren?

3. Wat zijn de mogelijkheden van taakherschikking binnen de forensische geneeskunde, en toegeleiding naar en ondersteuning van de forensisch arts?

4. Welke nieuwe technieken kunnen effectief worden ingezet in de beoordeling en interpretatie van letsel door de forensisch arts?

5. Hoe kan de vaststelling van het postmortaal interval en van postmortale veranderingen verbeterd worden?

6. Welke mogelijke toepassingen van eHealth zijn er binnen de forensische geneeskunde en wat zijn de effecten van het gebruik van eHealth op de kwaliteit van de taakuitoefening van de forensisch arts?

7. Wat is de waarde van radiologisch onderzoek in de forensische geneeskunde bij de beantwoording van vragen rond letsels en doodsoorzaak?

8. Is het systeem van lijkschouw in Nederland adequaat, en hoe moet deze aangepast/veranderd worden, rekening houdend met verschillende leeftijden?Hoogleraren forensische geneeskunde

Prof. dr. U.J.L. (Udo) Reijnders, bijzonder hoogleraar Eerstelijns Forensische Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Prof. mr. dr. W.L.J.M. (Wilma) Duijst-Heesters, bijzonder hoogleraar Forensische Geneeskunde en Gezondheidsstrafrecht aan de Universiteit Maastricht.

Promotie-onderzoeken

Onderin treft u een overzicht aan van promovendi en proefschriften in de forensische geneeskunde en verwante vakgebieden.

Zelf bezig met onderzoek?

Wanneer u bezig bent met wetenschappelijk onderzoek en u wilt dat uw onderzoek vermeld wordt op deze website, dan horen we dat graag van u.


Meer publicaties op forensisch medisch gebied kunt u hier vinden.