Over het FMG

Het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) is de Nederlandse beroepsvereniging van en voor forensisch artsen. De vereniging werd in 1980 opgericht en telt ruim 200 leden. Naast forensisch artsen, kunnen ook andere professionals op forensisch medisch gebied lid worden van de vereniging, zoals forensisch verpleegkundigen of forensisch rechercheurs.


De forensisch arts

Forensisch artsen houden zich bezig met medisch onderzoek en advisering ten behoeve van politie, Openbaar Ministerie en gemeenten, dit in het kader van handhaving, opsporing en strafrechtspleging. De dagelijkse werkzaamheden van een forensisch arts bestaan uit het uitvoeren van de lijkschouw bij (vermoeden van) niet natuurlijk overlijden, het uitvoeren van zedenonderzoek, letselonderzoek, het opstellen van letselrapportages, het afnemen van bloed, DNA of ander materiaal en het verlenen van medische zorg aan arrestanten. Het volledige beroepsprofiel (2011) van de forensisch arts kunt u hier vinden.


Visie en doelstellingen FMG

In 2014 heeft het FMG een visie geformuleerd op het vak forensische geneeskunde in relatie tot de toekomst. Dit naar aanleiding van het rapport van de gezondheidsraad (Forensische geneeskunde ontleed, 2013).

In januari 2016 is deze visie herschreven. Meer academische inbedding van de forensische geneeskunde, het vernieuwen van de opleiding tot forensisch arts, erkenning van het vak als volwaardig specialisme en een professionele handelswijze die meer steun vindt in wetenschappelijke inzichten, zijn belangrijke speerpunten in deze visie. De volledige tekst van de visie 2016 kunt u hier nalezen.

Algemene doelstellingen van het FMG zijn:

  • Het bevorderen van de forensisch-medische wetenschap in de ruimste zin des woords.
  • Nastreven van forensisch-medisch handelen dat voldoet aan normen van kwaliteit, onafhankelijkheid en medische ethiek.

In 2018 is een kennisagenda opgesteld, waarin de meest relevante en urgente onderzoeksvragen gepresenteerd werden.


Organisatie FMG

Het FMG heeft een algemeen en dagelijks bestuur en twee keer per jaar vindt er een algemene ledenvergadering (ALV) plaats. Deze vergadering is meestal gekoppeld aan het FMG-symposium.

Er zijn aandachtscommissies ingesteld die zich bezighouden met specifieke onderwerpen of doelen op forensisch medisch gebied.


Verslagen, nieuwsarchief

De verslagen van de algemene ledenvergadering, de jaarverslagen en de financiƫle stukken van het FMG en de verschenen nieuwsbrieven zijn te vinden op het besloten gedeelte van deze website. Dit gedeelte is alleen toegankelijk voor FMG-leden.


Vakinhoudelijke richtlijnen

In samenspraak met de Vakgroep Forensische Geneeskunde brengt het FMG vakinhoudelijke richtlijnen uit, ter bevordering van uniform en professioneel medisch handelen in veelvoorkomende situaties. Deze FMG-richtlijnen zijn openbaar en staan op deze website.


Ledenraadpleging

In maart 2016 heeft het FMG-bestuur een ledenraadpleging gehouden. Het doel daarvan was om meer leden actief te krijgen voor het FMG en om de leden te betrekken bij bepaalde beleidskeuzes. Een verslag van deze ledenraadpleging kunt u hier vinden.


Discussieplatform

Forensisch artsen kunnen zich aanmelden voor een discussieplatform, waar vakinhoudelijke vragen of kwesties kunnen worden ingebracht. Dit platform loopt via een andere website (Formedex/Yahoo). Voor meer informatie over het discussieplatform of voor aanmelden, klik hier.


Vragen of suggesties?

Wanneer u vragen of suggesties heeft met betrekking tot het FMG of deze website, dan horen wij die graag van u. U kunt deze melden via het contactformulier op de website.