Vacaturemelding aioslid en specialistlid forensische geneeskunde advies- en geschillencommissie RGS
Gepubliceerd op:22-06-2023

Binnen de RGS is er soms input vanuit het werkveld nodig, vanuit die behoefte is het daarom wenselijk dat er een AIOS en specialist beschikbaar is om deze input te leveren.

Vacaturebericht

nadere informatie adviescommissie

nadere informatie geschillencommissie

Geïnteresseerden kunnen zich melden bij het FMG bestuur of direct contact opnemen met het RGS via de in het vacature bericht gemelde emailadressen.

De Regeling specialismen en profielen geneeskunst (verder: de Regeling) heeft voor de behandeling van (bezwaren tegen) besluiten van de registratiecommissie en tegen besluiten van opleiders en
opleidingsinstellingen commissies ingesteld. Een Adviescommissie voor behandeling van bezwaren tegen besluiten van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS), die de RGS adviseert over het te
nemen besluit op bezwaar. En een Geschillencommissie die een uitspraak doet in geschillen over de opleiding als aiossen bezwaar hebben tegen een besluit daarover van hun opleider of opleidingsinstelling.

Het doel van beide commissies is om de rechten en belangen van artsen in opleiding (aios), van opleiders en opleidingsinstellingen, van specialisten en profielartsen te beschermen en de kwaliteit van de
besluitvorming te bevorderen.

In de commissies hebben juristen, specialisten, profielartsen en aiossen zitting. Van oudsher zijn alle specialismen in de commissies vertegenwoordigd; sinds 1 januari 2013 geldt dat ook voor de profielen.
Leden worden benoemd door de RGS. Voor de artsen geldt dat zij specialist of profielarts zijn. Specialisten en profielartsen worden benoemd op voordracht van de betreffende wetenschappelijke vereniging,
aiossen op voordracht van LOSGIO, LOVAH, De Jonge Specialist, VAAVG en VASON1.

Op dit moment zijn er in zowel de Adviescommissie als de Geschillencommissie vacatures voor zowel een aioslid als een specialistlid forensische geneeskunde.

Een arts of aios zowel zitting kan hebben in de advies- als in de geschillencommissie. U voldoet met het voordragen van één lid voor beide commissies. Één lid voor de adviescommissie en één voor de geschillencommissie mag daarentegen ook.

Een lid van de Advies- of Geschillencommissie mag niet tevens lid zijn van het bestuur van uw vereniging, of zitting hebben in het College Geneeskundige Specialismen (CGS) of de RGS, en niet werkzaam zijn bij
de KNMG.


Om een indruk te geven wat het lidmaatschap van de Adviescommissie respectievelijk de
Geschillencommissie inhoudt en wat van haar leden wordt verwacht, verwijs ik u naar bijgaande profielen
en naar de website Bezwaar, beroep en geschil | KNMG.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretarissen van de beide commissies, mw. mr.
I. van Zon-Roobol, secretaris adviescommissie en mw. mr. J.E.D. de Planque, secretaris
Geschillencommissie